Biogaasi valdkonna arengutase on riigiti väga erinev, kuna see ei sõltu üksnes toorainete kättesaadavusest, vaid ka biogaasi tootmist ja kasutust soodustavatest poliitilistest meetmetest. 90% kogu ülemaailmsest toodangust võib kirjutada Euroopa, Hiina ja USA arvele. Umbes pool ülejäänud toodangust pärineb Aasia arengumaadest, peamiselt Taist ja Indiast. Biogaasi kasutamine aitab ühelt poolt kaasa riiklike kliimaeesmärkide saavutamisele ning teisalt vähendada sõltuvust imporditud energiakandjatest.

Taastuvenergia laiema leviku eesmärgil keskendutakse lisaks biogaasile üha enam biometaani tootmisele ja kasutamisele. Biometaan on peaaegu puhas metaaniallikas, mida saadakse biogaasi puhastamisel või tahke biomassi gaasistamisel koos sellele järgneva metaanimisega. Väärindatud biogaas vastab oma puhtuselt fossiilsele maagaasile. Sestap nimetatakse biometaani ka taastuvkütuseks (RNG) ning peetakse elektri ja soojuse tootmisel või mootorikütusena samaväärseks fossiilse maagaasiga.

Erinevaid gaasi puhastusmeetodeid kasutades ja omavahel kombineerides eemaldatakse biogaasi väärindamisel biometaaniks süsinikdioksiid, vesi, väävelvesinik ja lenduvad orgaanilised ühendid. Puhastamise järel surutakse gaas kokku. Gaasi komprimeerimiseks kasutatakse peamiselt kruvikompressoreid, mille määrimiseks töötati välja kompressoriõli ADDINOL Verdichteröl RNG 68.

ADDINOLi kompressoriõli RNG 68 koosneb sünteetilistest õlidest (PAO-dest) ja tõhusast manusekomplektist, mis teevad võimalikuks õli kasutamise nõudlikes ekspluatatsioonitingimustes, nagu kokkupuutel töödeldud ja töötlemata biogaasiga. Õli pakub suurepärast kaitset erinevate väävliühendite, nagu väävelvesiniku korrodeeriva mõju eest. Tänu väga heale oksüdatsioonikindlusele on RNG 68 kompressoriõli vastupidav hapestumisele ja võib hoolimata protsessigaasis leiduvast mustusest saavutada pikema tööea kui harilikud kompressoriõlid. Sarnaselt ülejäänud ADDINOLi kompressoriõlidega on ka RNG 68-l suurepärased vahustumisvastased ja desemulgeerivad omadused.

Kruvikompressor