Sertifitseeritud toidutööstusmäärdeained

Toiduainete, jookide, loomasööda, ravimite ja kosmeetikumide tootmine esitab määrdeainetele erilisi nõudeid. Täidetud ei pea üksnes olema reduktorite, kompressorite, hüdrosüsteemide ja kettide esitatavad kõrged nõuded, vaid ka ranged toiduohutusalased eeskirjad tarbijate kaitseks.

ADDINOL FoodProof sarja määrdeõlid on spetsiaalselt arendatud kooskõlas nende nõuetega ning kantud NSF H1 registrisse. Lisaks on neil olemas koššeri ja halal’i sertifikaat. Pealegi on ADDINOLi toidutööstusmäärdeainete tootmisprotsess sertifitseeritud DIN EN ISO 21469:2006 standardi kohaselt.

FoodProof tootesari hõlmab erimäärdeaineid spetsiifiliste nõuete täitmiseks järgmistes seadmetes:

Kvaliteetsed baasõlid ja hoolikalt valitud manused tagavad seadmete optimaalse töö. FoodProof tootesari on spetsiaalselt kohandatud agressiivsetele keskkonnatingimustele, kõrgetele temperatuuridele ja maksimaalsele tootmisvõimsusele. Lugege lähemalt ka meditsiinilise kvaliteediga valgeõli kohta.

valgeõli

Huvitavat lugemist toiduainetööstuse määrdeainetest

Koostis Nõuded Kasutusalad Vahetusvälbad Sertifikaadid

Toidutööstusmäärdeainete koostis

Määrdeained, mida kasutatakse toiduainete ja jookide tootmisel ja pakendamisel, ei tohi avaldada negatiivset mõju toiduainete kvaliteedile. See tähendab, et nad ei tohi halvendada toiduainete maitseomadusi ega ohustada tarbija tervist. Nad ei pea mitte üksnes vastama toidualaste õigusnormide nõuetele, vaid olema ka tervisele ohutud, maitsetud ja lõhnatud. Toiduainetööstuse määrdeainete klassifitseerimisel on määrava tähtsusega riiklikud õigusaktid, nagu nt toiduaine- ja esmatarbekaupade seadus (LMBG) Saksamaal, ning rahvusvaheliselt tunnustatud eeskirjad, nagu USA-s vastu võetud Food Safety Modernization Act (FSMA) ehk toiduohutuse kaasajastamise seadus, HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide) põhimõte, ISO 21469 standard („Masinate ohutus – tootega etteaimamatult kokku puutuda võivad määrdeained – hügieeninõuded“) ja NSF-i (National Sanitation Foundation) registreering. Ülemaailmselt tegutsevad ettevõtted peaksid endale lisaks muretsema GFSI (Global Food Safety Initiative) poolt tunnustatud FSSC 22000 sertifikaadi (Food Safety System Certification). Üha tähtsamaks muutub ka koššeri ja halal’i sertifikaadi olemasolu.

Mis puutub toidutööstuskõlbulike toorainete määratlemisse, siis USA-l on olnud selles valdkonnas alati kõige rangemad nõuded ja seetõttu on just Ameerika standardid need, millest juhindutakse toidustandarditele vastava määrdeaine valmistamisel. Toiduainetööstuse määrdeainete eripära seisneb selles, et neis tohib kasutada ainult FDA (Food and Drug Administration) ehk USA Toidu- ja Ravimiameti poolt heaks kiidetud tooraineid. Kõik heakskiidetud ained on koos regulatsioonidega üles loetletud 21 CFR § 178.3570 nimekirjas.

Toiduainete valmistamisel kasutatavate määrdeainete tootmiseks ei sobi:

 • aromaate sisaldavad mineraalõlid (benseeni derivaadid ja kantserogeensed),
 • raskmetalle sisaldavad manused (mürgised, nt ZDDP – tsinkdialküülditiofosfaat).

Toidutööstuskõlbulike määrdeainete vastutustundlik tootmine tootmisseadmetes eeldab vastavust ISO 9001/14001 ja ISO 21469 standardi nõuetele. Määrdeaineid valmistatakse farmatseutilise kvaliteediga valgeõlide ja moodsaimate sünteetiliste õlide baasil. Tänu intensiivsele tootearendusele on ADDINOLi toidutööstusmäärdeained oma jõudluse poolest sama head kui sünteetilised määrdeained, mis ei ole mõeldud kasutamiseks toiduainetööstuses.

Nõuded toiduainetööstuse määrdeainetele

Toiduainetööstuses esitatakse määrdeainetele väga kõrgeid tehnilisi nõudeid. Maksimaalne tootmisvõimsus, järjest lühemad töökatkestused, kohati esinevad äärmuslikud temperatuurid ja agressiivsed keskkonnatingimused – need on katsumused, mis on jõukohased ainult kõrge jõudlusega määrdeainetele.

Toiduainetööstuse määrdeainete omadused:

 • kasutatavad kohtades, kus pole võimalik välistada juhuslikku kokkupuudet toiduainetega
 • lõhnatud ja maitsetud, tervisele ohutud
 • masinate ja detailide suurepärane määrimine
 • tõhus kulumisvastane kaitse ja hea koormustaluvus
 • usaldusväärne kaitse korrosiooni eest
 • oksüdatsioonikindlus
 • suurepärane õhu ja vee eraldusvõime, minimaalne vahustuvus
 • soojuse väga hea ärajuhtimine

Iseäranis toiduaine-, joogi- ja farmaatsiatööstus peavad pöörama suurt tähelepanu oma toodete hügieenile ja kvaliteedile, kui nad tahavad olla pikaajaliselt edukad. Laitmatu imago ja hea maine on turul äärmiselt tähtis. Kui peaks tekkima kaebusi toodete talumatuse üle, võivad tagajärjeks olla kõrged rahatrahvid, kohtuhagid või toodete tagasikutsumine. Seetõttu peavad toiduainetööstuse määrdeained vastama kõige kõrgematele terviseohutuse nõuetele.

Toidutööstusmäärdeainete kasutusalad

Toiduainetööstuse masinad on paljuski sarnased muude tööstusharude seadmetega. Ka seal on kasutusel liuge- ja veerelaagrid, ketid, kompressorid, ülekanded, hüdrosüsteemid ja pumbad, mis vajavad määrimist. Võrreldes muude tööstusharudega peavad aga toiduainetööstuses pidama määrdeained sageli vastu palju ekstreemsematele tingimustele. Nimelt iseloomustavad tootmisprotsessi suured temperatuurierinevused, vahelduv õhuniiskus ning kokkupuude happeliste ja aluseliste vedelikega.

Toidutööstusmäärdeained leiavad kasutust erinevates tööstusharudes. Siia hulka kuuluvad:

 • pagaritööstus
 • magusatööstus
 • lihatööstus
 • kalatööstus
 • loomasöödatööstus
 • joogitööstus
 • puu- ja köögiviljatööstus
 • piimatööstus
 • põllumajandus
 • farmaatsiatööstus
 • kosmeetikatööstus
 • tubakatööstus
Pagaritoodete mehhaniseeritud tootmine nõuab toiduainetööstusele sobilikke määrdeaineid

Pagaritoodete mehhaniseeritud tootmine nõuab toiduainetööstusele sobilikke määrdeaineid

Toidutööstusmäärdeainete vahetusvälbad

Keskkonnamõjud võivad toiduainete tootmisel olla vägagi komplekssed. See, millal õli või määre tuleb masinas välja vahetada, sõltub suuresti kasutusest ja ekspluatatsioonitingimustest. Lisaks sellele, mil määral on õli oksüdeerumise tagajärjel vananenud või manuste sisaldus langenud, sõltub õlivahetusvälba pikkus olulisel määral ka määrdeaine saastumisest. Te peaksite regulaarselt võtma määrdeainest proovi ja saatma selle analüüsimiseks vastavasse laborisse. Meie eksperdid annavad Teile meeleldi nõu.

Sertifikaadid ja heakskiidud

NSF H sertifikaadid

NSF-i (National Sanitation Foundation) väljastatavad sertifikaadid on praegu ülemaailmselt kõige tähtsam toiduainetööstuse määrdeainete klassifikatsioon. See hõlmab nt nõutud NSF H1 sertifikaadiga õlisid. Nimekirjas 21 CFR § 178.3570, mida haldab USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA – Food and Drug Administration), on koos täpsete keemiliste nimetustega ja kogustega loetletud toorained, mida on lubatud kasutada toiduainetööstuse määrdeainetes. Nimekirja kantakse üksnes sellised ained, mis ei kujuta praeguste andmete kohaselt ohtu tervisele (on füsioloogiliselt ohutud) ja on läbinud põhjalikud toksikoloogilised uuringud. NSF hindab valmis määrdeaineid ja kannab sertifitseeritud tooted White Booki.

NSF klassid Eeskirjad
NSF H1
 • määrimiskohtadele, kus pole võimalik välistada määrdeaine juhuslikku kokkupuudet toiduainetega
 • füsioloogiliselt ohutud
 • maitsetud ja lõhnatud
NSF H2
 • toiduainetööstuse üldised määrdeained, mille kasutamisel on kokkupuude toiduainetega välistatud
 • erinevalt tavalistest tööstusmäärdeainetest ei tohi NSF H2 määrdeained sisaldada mürgiseid koostisosi
NSF 3H
 • vormimäärdeained rakendusteks, kus määrdeaine puutub vahetult ja pidevalt kokku toiduainetega
 • kasutamiseks toiduainete kui toiduainepakendite tootmisel
NSF H3
 • lahustuvad õlid
NSF HT-1
 • soojusülekandevedelikud, mis võivad kokku puutuda toiduainetega
NFS HT-2
 • soojusülekandevedelikud, mis ei puutu kokku toiduainetega

Enne NSF-i väljastas toidutööstusmäärdeainetele lubasid Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeerium ehk USDA (United States Department of Agriculture). Alates 1998. aasta 1. oktoobrist vastutab selle eest NSF (National Sanitation Foundation).

HACCP põhimõtted

Ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide põhimõtetele tuginev menetlus tuvastab ja kõrvaldab toiduainetega seotud terviseriske. Seejuures analüüsitakse kõiki toiduaine tootmise etappe, muu hulgas tootmist, töötlemist, transporti, säilitamist ja müüki. Toidukäitlemisettevõtjad rakendavad ettevõttesiseselt HACCP-põhist enesekontrollisüsteemi, et parandada oma standardeid. Selle raames tehakse kindlaks keemilistest, füüsikalistest või bioloogilistest allikatest tulenevad terviseriskid, et võtta tarvitusele ennetavad vastuabinõud. Kõiki kahjulikke mõjuallikaid tuleb nii hästi kui võimalik vältida. See tähendab ühtlasi ka seda, et tootmisseadmete hooldamiseks kasutatavate määrdeainete kokkupuude lõpptoodetega on minimaalne. Kui nende kokkupuude on vältimatu, ei tohi määrdeaine vähemasti kujutada endast ohtu inimeste ja loomade tervisele.

HACCP põhimõtted on:

 • ohuanalüüsi teostamine
 • kriitiliste kontrollpunktide kindlaksmääramine
 • kriitiliste piiride kehtestamine
 • seireprotseduuride väljatöötamine ja rakendamine kriitilistes kontrollpunktides
 • korrigeerivate meetmete kehtestamine juhuks, kui seire tulemusel selgub, et kriitilised kontrollpunktid ei ole kontrolli all
 • HACCP meetmete tõhususe verifitseerimine
 • kõikide tegevuste ja meetmete dokumenteerimine

Seda, et ADDINOL järgib HACCP enesekontrollsüsteemi nõudeid, kinnitab olemasolev ISO 21469 sertifikaat. ISO 21469 standardiga on kehtestatud normid ja hügieeninõuded erimäärdeainete koostisele, tootmisele ja käitlemisele. See käib määrdeainete kohta, mida kasutatakse toiduaine-, kosmeetika-, farmaatsia-, sööda- ja tubakatööstuse masinates ja seadmetes.

Toidutööstusmäärdeainete koššeri sertifikaat

Toidutööstusmäärdeainete koššersertifikaadi eelduseks on see, et määrdeained on kooskõlas juudiusuliste toiduseadusega. Niisiis peab ka määrdeaine vastama koššertoidu eeskirjadele. Selle tagamiseks ei kasuta ADDINOL oma määrdeainetes loomset päritolu koostisosi. Meie määrdeaineid tohib kasutada nii piima- kui ka lihatoodete valmistamisel. Seetõttu nimetatakse neid ka parve’ks ehk neutraalseks. Koššeri sertifikaati uuendab kord aastas rabi.

Toidutööstusmäärdeainete halal’i sertifikaat

Halal’i sertifikaat nõuab toiduaine tootmist islamiusuliste toiduseaduse kohaselt. Nendele ettekirjutustele peavad alluma ka määrdeained, mida kasutatakse halal‘i toodete tootmisel. Sestap ei kasuta ADDINOL oma määrdeainetes loomset päritolu koostisosi. Kõik meie toidutööstusmäärdeained on lisaks etanooli- ehk alkoholivabad. Halal’i sertifikaadi väljastab kord aastas Halal Control.