REACH määrusega muutuvad nõuded ohutuskaardile. Uue ohutuskaardi koostamise eeskirjad leiate REACH määruse artiklist 31 ja lisast II. Lisaks töötati välja REACH juhend laiendatud ohutuskaardi (eSDS) koostamiseks.

Ainete tootjad ja importijad on kohustatud põhjalikult testima aine võimalikke ohte inimesele ja keskkonnale ning andma infot aine ohutu kasutamise kohta (koostama kemikaaliohutuse aruande). Registreerimistoimik esitatakse Helsingis asuvale Euroopa Kemikaaliametile (ECHA-le), kes annab ainele registreerimisnumbri.

Uus määrus on tekitanud kõikides osapooltes küsimusi informatsiooni muutumise kohta laiendatud ohutuskaardil.

  1. Määrdeainete tootjad on vaid harva ise aine tootjad või importijad, s.t et määrdeainetootjad registreerivad ise ainet vaid väga harvadel juhtudel. Pigem lasub registreerimiskohustus eeltarnijatel. Millal eeltarnija aine registreerib (detsembris 2010, juunis 2013 või juunis 2018) sõltub toodetavast ainekogusest. Eeltarnija ei teavita alati määrdeainetootjat registreerimisajast.
  2. Esimesed eeltarnijad edastavad määrdeainetootjatele registreerimisnumbrid kõige varemalt 2010. aasta detsembris (tõenäoliselt aga alles 2011. aastal).
  3. Samal ajal edastatakse määrdeainetootjale esmane info aine ohutu käitlemise ja kasutamise kohta. See tuleb siis teataval juhul (sõltuvalt ohust ja määrdeaines kasutatud aine kogusest) lisada määrdeaine laiendatud ohutuskaardile.
  4. Kuna registreerimine kestab vähemalt 2018. aastani, edastatakse ja lisatakse kuni selle ajani aine tootja infot ohutuskaardile järk-järgult.
  5. Määrdeainetootjatel puudub igasugune mõju selle üle, millal tootja aine registreerib.

Seetõttu valmivad täielikult laiendatud ohutuskaardid (koos kõikide registreerimisnumbritega ja ohutusinfoga) tõenäoliselt alles 2018. aastal.