Eesmärgiga ühtlustada erinevaid rahvusvahelisi kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteeme ning tõsta ülemaailmselt veelgi tööohutuse, tervise-, keskkonna- ja tarbijakaitse ning ohtlike kaupade transpordi standardeid arendati ÜRO initsiatiivil esmakordselt ülemaailmselt ühtlustatud süsteem kemikaalide klassifitseerimiseks ja märgistamiseks (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals /Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoniseeritud süsteem/) – lühidalt GHS.

20.01.2009 jõustus Euroopa Parlamendi ja nõukogu CLP-määrus (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) (EÜ) nr 1272/2008. Sellega viidi Euroopas sisse uus ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise süsteem. Toodete märgistamine on mõlema süsteemi järgi ühesugune.

GHSi põhikontseptsioon
EÜ CLP-määrus defineerib füüsikaliste, tervise- ja keskkonnaohtude ohuklassid. Ohuklass jaguneb omakorda ohukategooriateks, mis erinevad üksteisest reeglina ohu raskusastme poolest. Iga ohukategooria alla kuuluvad ohulaused (võrreldavad seniste riskilausetega), piktogramm, tunnussõna („hoiatus“ või „ettevaatust“) ja hoiatuslaused (võrreldavad seniste ohutuslausetega).

Uut määrust võib juba rakendada. Ainetele muutus GHS/CLP-märgistus kohustuslikuks 1. detsembrist 2010. Valmististele, mida GHSi kohaselt nimetatakse nüüd segudeks, muutub määrus kohustuslikuks alates 1. juunist 2015. Kuni 1. juunini 2015 peab ohutuskaardil olema esitatud ka vana klassifikatsioon. Etiketil ei ole lubatud topeltmärgistust kasutada.

ADDINOL järgib uusi nõudeid ja on juba rakendanud määrust kõikide sortimendis olevate ainete suhtes. Ained on ohutuskaardil ja etiketil vastavalt märgistatud. Klassifitseeritud ja märgistatud on kõik vedelad ained, mis sisaldavad ≥ 10% süsivesinikke ja mille kinemaatiline viskoossus 40 °C juures on < 20,5 mm²/s. Ained on märgistatud piktogrammiga GHS08 (terviseoht) ja ohulausega H304 (allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav).

Seetõttu on ADDINOL Lube Oil GmbH-l juba alates 2011. aasta algusest GHS08 piktogrammiga märgistatud järgmised ained (legeerimata õlid):

ADDINOL Wärmeträgeröl XW 15
ADDINOL Erosionsflüssigkeit ED 2 L
ADDINOL Penta-Cool NM 10
ADDINOL Addisolv D
ADDINOL Weißöl WX 15
ADDINOL Kaltreiniger M
ADDINOL Cutoil FG 15